ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС. ПРИОРИТЕТИ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС 2018

22. 02. 2018

На 1 януари 2018 г., десетилетие след присъединяването си към Европейския съюз, България за първи път пое ротационното председателство на Съвета на ЕС. За страната ни това е чест, но и голяма отговорност.
„Съединението прави силата“ е националният девиз, който България избра за мото на първото си председателство на Съвета на Европейския съюз. Това е девизът на Народното събрание и герба на Народното събрание на Република България, който страната ни ще следва във всяко свое действие като ротационен председател.

В продължение на шест месеца България ще е основен двигател на задачите от дневния ред на Съюза, ще съчетава функциите на честен посредник, политически лидер, представител и координатор.
Целта е да се отговори на реалните нужди на европейските граждани, да се превърнат предизвикателствата във възможности. Европа днес се нуждае от повече сигурност, солидарност и стабилност.
Ще се работи за:
• сигурна Европа, защото миграционната криза и терористичните актове през последните години показаха колко сме уязвими;
• стабилна Европа, защото гражданите искат да знаят, че Европейският съюз се грижи за техния просперитет и благополучие;
• солидарна Европа, защото основните предизвикателства засягат всички държави-членки и могат да се решат само чрез общи действия, а не на национално или местно ниво.

Председателството и ЕС
Съветът на Европейския съюз e една от основните институции на Общността. Той обсъжда и приема съвместно с Европейския парламент законодателните актове на ЕС на базата на предложения, изготвени от Европейската комисия, координира политиките на държавите-членки, формулира външната политика и политиката за сигурност на Съюза, сключва споразумения от името на ЕС с други държави или организации и съвместно с ЕП приема годишния бюджет на Съюза.
Съветът се състои от по един представител на всяка държава-членка на ниво министри – министърът, който отговаря за определена област, представлява своята държава и изразява нейното становище в Съвета.
Съветът има общо десет състава, които обхващат всички политики на ЕС:
• Общи въпроси
• Външни работи
• Икономически и финансови въпроси
• Правосъдие и вътрешни работи
• Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси
• Конкурентоспособност
• Транспорт, телекомуникации и енергетика
• Селско стопанство и рибарство
• Околна среда
• Образование, младеж, култура и спорт
• Председателството на Съвета на ЕС се осъществява на ротационен принцип от всяка една от държавите-членки за срок от шест месеца. За да се осигури приемственост в работата на Съвета, председателството се изпълнява от предварително определена група от три държави-членки – т.нар. „Трио“- за период от 18 месеца, които изготвят и следват обща програма. България е част от „Триото“ Естония – България – Австрия и пое ротационното председателство на Съвета на ЕС през януари 2018 г. от Естония.

 

Приоритети на българското председателство на Съвета на ЕС 2018

• Бъдещето на Европа и младите хора – икономически растеж и социално сближаване с фокус върху следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС, бъдеща Кохезионна политика и Обща селскостопанска политика, както и по-задълбочен Икономически и валутен съюз. Икономическият растеж и социалното сближаване са ключови за бъдещето на Европа. Прогнозите съдържат добри новини за Съюза – европейската икономика се ускорява, създават се повече работни места, повишават се инвестициите, укрепват публичните финанси.
• Стабилност и сигурност в Европа: съвместни решения за повече сигурност по външните граници на ЕС, по-резултатно управление на миграцията, поставяне основите на Отбранителен съюз, включително чрез прилагане на първото Постоянно структурирано сътрудничество в ЕС. Българското председателство ще работи за трайни и справедливи решения в политиката за убежище, за ефективни политики за реадмисия, за балансиран подход между краткосрочни и дългосрочни мерки, насочени към източниците на проблема с миграцията, а не само към последиците от него. Затова огромна тежест на усилията ни ще падне именно върху сигурността - ще наблегнем върху укрепването на контрола по границите, обмена на информация между отделните органи и превенцията.
• Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани: Амбицията на Българското председателство е да постигне ясен план за действие с конкретни стъпки за всяка от държавите, без да създава нереалистични очаквания. Това е пътят към траен мир, сигурност и просперитет в региона. Целта е да се осигури свързаност на държавите от Западните Балкани – транспортна, енергийна, образователна и цифрова. България полага последователни усилия в тази насока - например, за популяризиране на цифровите политики на ЕС сред държавите от Западните Балкани чрез постепенно намаляване на таксите за роуминг и увеличаване на възможностите за широколентов достъп до интернет.
• Дигитална икономика и умения за бъдещето: България поставя фокус върху завършването на единния цифров пазар в ЕС, развитието на дигитална икономика и уменията на бъдещето. Това включва пакет за киберсигурност, директива за авторските права, свободен поток на не-лични данни, кодекс на електронните комуникации, електронна защита на личното пространство и др. Обвързването на образованието на младите хора с усвояване на „уменията на бъдещето“ е пътят към постигането на конкурентна, гъвкава и успешна Европа.
Фокус във всичките действия ще бъдат младите хора. Те са обща инвестиция в бъдещето, на тях трябва да се дадат възможности за образование и развитие. Насърчаването на ранното детско развитие, модернизация на европейските образователни системи и учебни програми, засилването на социалното приобщаване чрез формално и неформално учене – това са само някои от задачите, които не търпят отлагане. Днес, във времето на информационните и комуникационните технологии, повече отвсякога задължително условие е тези технологии да са широко въведени на всички нива на образователната система.

Уеб сайт на българското Председателство на Съвета на ЕС: https://eu2018bg.bg