ЕП и Европейският омбудсман – процедура по избора му и правомощия

23. 04. 2018

Институцията на Европейски омбудсман е създадена с Договора от Маастрихт през 1992 г. като един от аспектите на европейското гражданство и има за цел:
• да подобри защитата на гражданите във връзка със случаи на лошо управление от страна на институциите или органите на Европейския съюз;
• да повиши откритостта и демократичната отчетност при вземането на решения и управлението на институциите на ЕС.

Отговорностите на европейския омбудсман са значителни. Чрез европейския омбудсман европейските граждани могат да потърсят защита на правата си в случай на лошо администриране от страна на институция, орган, служба или агенция на Европейския съюз. Всяка година омбудсманът представя доклад пред Европейския парламент за резултатите от своите разследвания.
Омбудсманът разглежда случаи на различни видове лошо управление, като например:
• административни нередности
• дискриминация
• злоупотреба с власт
• отказ от оповестяване на информация
• неправомерно забавяне и т.н.
• неправилни процедури
Европейският омбудсман работи за това гражданите, НПО, асоциациите и фирмите да бъдат осведомени относно своето право да подават жалби за лошо администриране в институциите на ЕС.
Целта на омбудсмана и институцията е да бъде възможно най-прозрачна и достъпна за журналистите, за да може обществеността да следи нейната работа. Тя информира медиите най-вече чрез съобщения за пресата, пресконференции, работни дискусии и интервюта.
Европейският омбудсман провежда разследвания във връзка със случаи на лошо управление от страна на институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз, като действа по собствена инициатива или въз основа на жалби от граждани на ЕС.

Как се избира омбудсманът?
Омбудсманът се избира от Европейския парламент и има 5-годишен мандат, който може да бъде подновяван. Това е една от първите задачи на Парламента след избори за Европейски парламент.
Омбудсманът трябва да отговаря на условията, изисквани за заемане на най-висшата съдебна длъжност в собствената страна или да притежава необходимите експертни познания и опит за правилното изпълнение на задълженията на Омбудсмана, както и трябва да предостави гаранция за пълна независимост.
Кандидатурите се представят на комисията по петиции на Парламента, която разглежда тяхната допустимост. Списъкът с допустимите кандидати впоследствие се подлага на гласуване в Парламента. Изборът се извършва с тайно гласуване въз основа на мнозинство от подадените гласове.
Омбудсманът:
• трябва да бъде напълно независим при упражняването на своите задължения в интерес на Съюза и на неговите граждани;
• не може да изисква, нито да получава инструкции от друг орган или организация;
• трябва да се въздържа от всяко действие, несъвместимо с неговата длъжност;
• не може да упражнява друга политическа или административна функция или професионална дейност, независимо дали е платена или не.
Омбудсманът може да бъде освободен от длъжност от Съда на ЕС по искане на Парламента, ако спре да отговаря на условията, изисквани за упражняването на неговите задължения или ако е виновен за извършването на тежко нарушение.

Омбудсманът се подпомага от секретариат, чийто персонал подлежи на правилата на европейската публична служба. Омбудсманът назначава началника на секретариата.
В момента Европейски омбудсман е Емили О’Райли, а седалището на институцията е в Страсбург.
Тя встъпва в длъжност като Европейски омбудсман на 1 октомври 2013 г. и засили видимостта на ролята на Омбудсмана, като се съсредоточи върху въпроси, които са в центъра на вниманието на гражданите, като например гарантирането на по-голяма прозрачност в рамките на лобирането, експертните групи, агенциите на ЕС (Frontex) както и подобряването на правилата относно подаването на сигнали за нередности и относно Европейската гражданска инициатива. След провеждането на избори за Европейски парламент през 2014 г. тя беше одобрена за нов петгодишен мандат и се ангажира да продължи прилагането на своята стратегия „Към 2019 г.“, като се съсредоточи върху „въздействието, релевантността и видимостта“.

Как работи омбудсманът?
Омбудсманът провежда разследвания, които счита за основателни, по собствена инициатива или въз основа на жалби, подадени от граждани на ЕС или от всяко физическо или юридическо лице с местопребиваване или със седалище в държава членка, пряко или чрез член на Европейския парламент, с изключение на случаите, когато привежданите факти са или са били предмет на съдебно производство. Институцията на омбудсмана е независим орган и не получава нареждания от правителства или други организации. Тя изготвя и представя пред Европейския парламент годишен доклад за дейността си.
Омбудсманът може да изисква информация от:
• институции и органи, които трябва да спазят изискванията и да предоставят достъп до съответните досиета, освен ако те не са в състояние да направят това при надлежно обосновани мотиви за поверителност;
• длъжностни лица и други служители на посочените институции и органи, които са длъжни да свидетелстват по искане на Омбудсмана, въпреки че те остават обвързани от задължението си за професионална тайна;
• органите на държавите членки, които трябва да спазят изискванията, освен ако подобно оповестяване е забранено от законови или подзаконови разпоредби; дори и в тези случаи, обаче, Омбудсманът може да получи информацията, при условие че няма да я разпространява.
Ако Омбудсманът не получи поисканото съдействие, той уведомява за това Парламента, който предприема съответни действия. Омбудсманът може също така да сътрудничи със своите колеги в държавите членки при спазване на разпоредбите на съответното национално законодателство. Ако, обаче информацията се отнася до въпрос, свързан с наказателното право, Омбудсманът незабавно информира компетентните национални органи, както и Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Най-накрая, Омбудсманът информира жалбоподателя за резултата от разследването, представеното от съответната институция или орган становище, както и всякакви лични препоръки.

Роля на Европейския парламент
Въпреки че при упражняването на своите задължения Омбудсманът е напълно независим, той е парламентарен омбудсман. Омбудсманът поддържа много тесни връзки с Парламента, който има изключителното правомощие да го назначава и да отправя искане към Съда на ЕС за освобождаването му от длъжност, да определя правила, с които да се регламентира упражняването на неговите задължения, да му съдейства при разследванията и да получава неговите доклади.

Подробности за работата на Европейският омбудсман на уеб сайта – www.ombudsman.europa.eu/bg