Опознайте пленарната зала на ЕП

09. 05. 2018

По време на пленарните заседания всички 751 членове на Европейския парламент се събират в пленарните зали в Страсбург и Брюксел.
Местата на членовете на ЕП зависят от тяхната политическа група. Онези от тях, които не членуват в политическа група, заседават като независими членове.
Има два плана на местата в пленарната зала – един за Страсбург и един за Брюксел. Те се актуализират за всяка месечна сесия.
Как се разпределят местата?

Правилата, които се спазват при разпределянето на местата във всяка пленарна зала, се определят от Председателския съвет:
• Членовете на Европейския парламент се групират в зависимост от политическите си убеждения, а не по националност.
• Председателите на политическите групи седят на първия ред в кръгова дъга срещу председателя на Европейския парламент.
• Третият ред се заема от членовете на Бюрото – заместник-председателите и квесторите.
• Разпределението на останалите места в рамките на политическите групи обикновено става по азбучен ред.
Как функционира пленарната сесия?
Пленарното заседание е важен момент от дейността на Европейския парламент и представлява завършекът на законодателната дейност, осъществена в парламентарните комисии и политическите групи. Пленарното заседание е и мястото, където представителите на гражданите на Европейския съюз - членовете на Европейския парламент - участват във вземането на общностни решения и обосновават позициите си пред Комисията и Съвета.
Дълго време Европейският парламент изпълняваше само функцията на дискусионен форум и консултативен орган.
От момента на избирането му чрез всеобщи преки избори и благодарение на дейността на членовете на Парламента, влиянието му се увеличи и той придоби равноправна с тази на Съвета роля на фактор за съвместно вземане на решения, която се разпростира върху три четвърти от общностното законодателство. Днес в пленарната зала на парламента заседават 751 европейски представители от 28 държави-членки на Европейския съюз, които водят разискванията си на 24 езика. Дейността на членовете на Парламента, длъжностните лица, устните и писмените преводачи е предмет на точни правила, имащи за цел да осигурят ефикасното протичане на заседанието.
Участници в пленарното заседание
Пленарните заседания се председателстват от председателя на Европейския парламент. Четиринадесетте заместник-председатели помагат на председателя на Европейския парламент в изпълнението на тази задача. Председателят открива заседанието с реч или с отдаване на почит в зависимост от актуалната ситуация. Парламентът полага усилия да реагира при наличие на значими актуални събития и не се колебае да измени дневния си ред, за да призове Съюза към действие. В това отношения влиянието на председателя на Парламента може да бъде от решаващо значение.
По време на заседание председателят дава думата на членовете на Парламента и следи за доброто протичане на обсъжданията. Той ръководи също така гласуванията, поставя на гласуване от членовете на Парламента изменения и законодателни резолюции и установява мнозинството, присъстващо на заседанието. Авторитетът му позволява да определи ритъма за гласуване, който на моменти е продължителен и сложен.
751-те членове на Европейския парламент в момента заседават в 8 политически групи, които представляват съвкупност от идеологически течения. Някои членове на Парламента не принадлежат към никоя политическа група и се считат за "независими". Политическите групи вземат решение относно въпросите, които ще се обсъждат на пленарно заседание. Те могат също така да внесат изменения в докладите, които се гласуват на пленарно заседание. Никой член на ЕП обаче не може да бъде задължен от своята група да гласува по определен начин.
Европейската комисия и Съветът на Европейския съюз участват в пленарните заседания с цел да улеснят сътрудничеството между институциите в процеса на вземане на решения. По искане на Европейския парламент представителите на двете институции се приканват също така да направят изявления или да предоставят отчет за дейността си, като отговарят на въпроси, които членовете на ЕП могат да им поставят. Тези обсъждания могат да приключат с гласуване на резолюция.
Подготовката на пленарното заседание, което събира голям брой участници, не може да бъде импровизирана и, следователно, трябва във възможно най-голяма степен да се подчинява на предварително уточнена организация. Дневният ред на пленарното заседание също е точно определен от Съвета на председателите на политически групи.
Същевременно Съветът на председателите на комисии (съставен от председателите на всички постоянни или временни парламентарни комисии) може да отправи препоръки до Председателския съвет относно дейността на комисиите и определянето на дневния ред.
Карти на пленарните зали
Двете карти съдържат:
• списък по номера, в който се посочва съответствието между номера на мястото и името на члена на ЕП, който го заема
• списък по азбучен ред с имената на членовете на ЕП с номера на определеното за тях място
Номерата на местата в Страсбург и Брюксел са различни и, по изключение, някой член може да седне на друго място по технически или организационни причини.
Тези списъци се актуализират за всяка месечна сесия.
• Карта на пленарната зала в Страсбург: Интерактивна версияe-Версия във формат PDF
• Карта на пленарната зала в Брюксел:Интерактивна версия-Версия във формат PDF/a>

Подробности ТУК